U bent hier: Home / Spin-off bedrijven / Wat doen we?

Wat doen we?

De dienst Spin-off & Innovatie van KU Leuven Research & Development (LRD) heeft een zeer divers takenpakket, gaande van de oprichting van een spin-off bedrijf en de uitwerking van een businessplan tot de stimulering van regionale ontwikkeling en ondernemerschap.

onderzoekerKU Leuven Research & Development (LRD) biedt actieve ondersteuning tijdens de oprichtingsfase van spin-off bedrijven. Spin-off bedrijven zijn innovatieve bedrijven die gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten en intellectuele eigendom die aan de universiteit gegenereerd zijn. Binnen LRD verleent een multidisciplinair team van juridisch adviseurs, octrooideskundigen, economen en wetenschappers actieve steun op de volgende manieren:

 

Intellectuele eigendom beschermen en beheren

Zowel in de opstart- als in de groeifase van een hoogtechnologisch spin-off bedrijf is de bescherming van technologie en kennis cruciaal. Het is dan ook zeer belangrijk dat deze bedrijven hun intellectuele eigendom efficiënt beheren en exploiteren. De afdeling Intellectuele Eigendom van LRD werkt daartoe nauw samen met experten, in een uitgebreid netwerk van Europese octrooigemachtigden, om de octrooivrijheid en de vrijheid-van-handelen (freedom-to-operate), en het economisch potentieel van een spin-off bedrijf in te schatten. LRD helpt verder ook een geschikte octrooistrategie, alsook samenwerkings- en licentieovereenkomsten uit te werken.

Top

Juridische ondersteuning bieden bij de opstart

LRD ondersteunt de opstart van een onderneming ook op juridisch vlak; onder meer het uitwerken van de aandeelhoudersstructuur, het opstellen van statuten, aandeelhouders-, technologieoverdracht- en samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van infrastructuur van de KU Leuven.

Top

Businessplan voor de spin-off uitwerken

Interne en, indien nodig, ook externe adviseurs begeleiden onderzoekers nauwgezet doorheen elke stap van het hele proces, ‘van idee tot businessplan’. Typisch gaat het om zeer innovatieve producten- en/of dienstenpakketen, waardoor elk businessplan in een iteratief proces op maat van elk spin-off project uitgewerkt wordt. De technologische expertise van het onderzoeksteam wordt verrijkt met de ondernemerservaring van de LRD-medewerkers. Op deze manier wordt een businessplan opgesteld, onder meer als instrument om investeerders te overtuigen, maar ook als interne leidraad waarop het ondernemersteam kan vertrouwen en verder bouwen. Onder 'Documenten, reglementen en decreten' vindt u voorbeelden van een businessplan en een financieel plan, met daarin de typische elementen.

Top

Businessmodellen en de markt valideren

Samen met de onderzoekers worden verschillende markten geëvalueerd op hun potentieel en worden initiële contacten gelegd naar mogelijke klanten en industriële experten. Naast een validatie van de markt worden ook verschillende businessmodellen afgetoetst op hun haalbaarheid en aanvaardbaarheid in de markt.

Top

Sterk team samenstellen

De stap van onderzoeker naar ondernemer is niet evident. Vaak is in de opstartfase van een startende onderneming bijkomende ervaring in management, verkoop en financiële aspecten zeer nuttig. Als deze expertise niet voorhanden is in het bestaande team van onderzoekers gaat LRD, in nauwe samenwerking met de onderzoekers, op zoek naar externe experten om het startende team te versterken.

Top

Investeerders zoeken

De universiteit heeft samen met KBC Private Equity en BNP Paribas Fortis Private Equity een eigen zaaikapitaalfonds opgericht: het Gemma Frisius Fonds (GFF). Dit fonds stelt kapitaal ter beschikking voor de opstart en groei van hoogtechnologische, onderzoeksgebaseerde spin-off bedrijven. De investeringen beperken zich niet tot een bepaald technologiedomein. Elke mogelijkheid waarbij kennis, technologie of intellectuele eigendom van de KU Leuven gevaloriseerd kan worden in een spin-off bedrijf, komt in aanmerking. Sinds de oprichting van het fonds in 1997 werd een mooi portfolio opgebouwd.

LRD beschikt ook over een uitgebreid netwerk van lokale en internationale investeerders en business angels, die vaak bijkomend aangesproken worden om zo een hoger startkapitaal op te halen bij een strategisch gekozen consortium van investeerders. Bovendien participeren deze investeerders vaak ook in volgende kapitaalrondes.

Top

Gepaste infrastructuur voor de spin-off zoeken

LRD zoekt met het spin-off bedrijf naar een gepaste infrastructuur, onder meer in het Innovatie -en Incubatiecentrum (I&I Leuven), de bio-incubator en de wetenschapsparken in de Leuvense high-tech regio. Het Innovatie -en Incubatiecentrum wordt beheerd door de KU Leuven, de stad Leuven en een aantal privébedrijven, en biedt infrastructuur, apparatuur en dienstverlening aan aan jonge, onderzoeksgerichte en innovatieve bedrijven. Daarnaast vormen de wetenschapsparken van Leuven een echte ‘technologische corridor’ waar tientallen hightechbedrijven – zowel spin-offs als grote multinationals – gevestigd zijn.

Top

Groeimanagement van de spin-off

Ook tijdens de eerste jaren na oprichting van de spin-off blijft LRD nauw betrokken, met name bij de ontwikkeling van een strategische visie. Daarnaast helpt LRD ook de verschillende groeifases te beheren die een bedrijf doorloopt. LRD geeft advies bij strategische beslissingen die een invloed hebben op het internationale groeiproces door een mandaat in de raad van bestuur en een nauwgezette opvolging van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien wordt soms beroep gedaan op onafhankelijke externe managers om dit groeiproces te verstevigen.

Top

Valorisatie en ondernemerschap stimuleren

LRD hecht veel belang aan activiteiten die onderzoeksvalorisatie en ondernemerschap stimuleren. In de doctoraatsscholen wordt een module aangeboden waarin alle aspecten van onderzoeksvalorisatie aan bod komen, en waarbij doctoraatsstudenten onder begeleiding een eigen valorisatieplan dienen uit te werken in hun eigen onderzoeksdomein. Onderzoeksteams met concrete spin-off plannen kunnen deelnemen aan een high-tech entrepreneurship master class, waarbij experten van LRD en partneruniversiteiten, investeerders en ondernemers een intense training geven, en de onderzoekers op weg helpen in hun eerste stappen van spin-off creatie. LRD werkt aan een pro-actief kader voor de identificatie van valorisatieopportuniteiten en de begeleiding van haar spin-offs.

Daarnaast organiseert Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) geregeld evenementen om ‘like minded people’ uit academische onderzoeksgroepen, startende en groeiende hightechbedrijven, adviesbureaus en investeerders samen te brengen rond actuele onderwerpen. Leuven.Inc organiseert onder andere visionaire workshops, themaseminaries, ondernemerscafés en managementcursussen met een focus op innovatie en hightechondernemerschap.

In samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen wordt er elk jaar een cursus ‘Initiatie tot Ondernemerschap’ aangeboden. Deze cursus is bedoeld voor master-studenten en onderzoekers van de KU Leuven, uit alle specialisatiegebieden. Tijdens inleidende sessies komen de verschillende bedrijfsaspecten aan bod. Deze worden aangevuld met praktijkvoorbeelden waarin professionals hun ervaringen delen. De evaluatie gebeurt onder meer op basis van een business plan dat studenten in teams voorbereiden. Het CIR geeft cursussen rond het beheer van intellectuele eigendom.

Top

Regionale ontwikkeling, netwerken en clusters stimuleren

Valorisatie-inspanningen vanuit de universiteit komen pas volledig tot hun waarde als er eveneens een sterke omkadering is in de regio. Daarom engageert LRD zich ook volop in de uitbouw van een sterke regionale kenniseconomie met een duidelijke focus op innovatie. Zowel met de lokale, regionale, nationale en Europese overheden als met lokale en internationale bedrijven worden nauwe relaties opgebouwd en onderhouden. LRD ondersteunt en stimuleert horizontale netwerken, die zich over verschillende sectoren en technologiedomeinen uitstrekken, alsook (verticale) technologieclusters. LRD was betrokken bij de oprichting van gespecialiseerde netwerkorganisaties zoals Leuven.Inc, Flanders Smart Hub, DSP Valley en LSEC (Leaders in Security).
 Top