U bent hier: Home / Juridische dienst / FAQ Juridische Dienst

FAQ Juridische Dienst

KU Leuven Research & Development (LRD) bemiddelt tussen de onderzoeker en de industriële partner. Voor de opstelling en onderhandeling van onderzoeksovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomst (NDA's) en materiaaltransferovereenkomsten kan u terecht bij LRD.

1. Wanneer moet ik KU Leuven Research & Development (LRD) contacteren?
2. Wie bezit de intellectuele eigendomsrechten op universitaire vindingen en andere verwezenlijkingen?
3. Kan LRD me een standaard onderzoeksovereenkomst bezorgen dat ik kan doorsturen naar onze industriële partner?
4. Wat is het percentage van 'overhead kosten' of 'indirecte kosten'?
5. Hoe kan vertrouwelijkheid worden gegarandeerd bij de eerste uitwisseling van informatie?
6. Hoe worden vertrouwelijke gegevens binnen de universiteit beschermd?
7. Wie heeft de volmacht om geheimhoudingsovereenkomsten en materiaaltransferovereenkomsten te ondertekenen?
8. Rekent LRD altijd BTW aan?

1. Wanneer moet ik KU Leuven Research & Development (LRD) contacteren?

De uitwisseling van wetenschappelijke en technische informatie gebeurt meestal rechtstreeks tussen de onderzoeker en de industriële partner. Heel vroeg in dit proces bestaat er echter al een nood aan adequate juridische en IP (intellectuele eigendom) ondersteuning, bijvoorbeeld om een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) te onderhandelen. Daarom is het aan te raden de Juridische Dienst van LRD in een vroeg stadium te betrekken.

 

Top

 

2. Wie bezit de intellectuele eigendomsrechten op universitaire vindingen en andere verwezenlijkingen?

Artikel IV.48 van de Codex Hoger Onderwijs stelt dat de eigendomsrechten op vindingen van universitaire onderzoekers toebehoren aan de universiteit. Onderzoekers kunnen zelf geen intellectuele eigendomsrechten overdragen of licenties verlenen zonder toestemming van de universiteit (i.c. LRD).

 

Top

3. Kan LRD me een standaard onderzoeksovereenkomst bezorgen dat ik kan doorsturen naar onze industriële partner?

Elke onderzoeksovereenkomst is verschillend, zodat we geen 'standaard' onderzoeksovereenkomst kunnen aanbieden. Vooraleer een contractvoorstel kan worden uitgewisseld met een externe partner moet LRD enige basisinformatie ontvangen over het onderzoeksproject en het budget (bijvoorbeeld door middel van een onderzoeksplan dat als een bijlage aan de onderzoeksovereenkomst wordt toegevoegd). Na overleg tussen de onderzoeker en de juridische dienst van LRD wordt een contractvoorstel opgesteld.

 

Top

4. Wat is het percentage van 'overhead kosten' of 'indirecte kosten'?

LRD past de overheadregeling van de KU Leuven toe. Op alle bilaterale overeenkomsten geldt in principe een percentage van minimaal 17% op de bedragen die worden ontvangen (totale projectbudget). Deze kosten moeten beschouwd worden als een projectkost bij de opmaak van het budget en omvatten bijvoorbeeld de kosten voor het gebruik van universitaire infrastructuur (gebouwen, verwarming, schoonmaak, etc.), telefoon, e-mail en internet, personeelskosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegeschreven aan een project, etc.

Op sommige publiek gefinancierde projecten kan echter een overhead percentage van 12% op het volledige budget worden toegekend (IWT rekent een forfaitaire overheadkost van 20% op de uitbetaalde personeelskosten). Dit is bijvoorbeeld het geval voor projecten die vallen onder het SBO-programma van IWT-Vlaanderen.

 

Top

5. Hoe kan vertrouwelijkheid worden gegarandeerd bij de eerste uitwisseling van informatie?

Zowel voor de universitaire onderzoeker als voor een bedrijf vormt vertrouwelijkheid een essentiële vereiste om vruchtbare onderhandelingen te kunnen aangaan. Voor meer informatie over een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) kan u contact opnemen met Sophie Boni en Katrien Vanden Driessche.

 

Top

 

6. Hoe worden vertrouwelijke gegevens binnen de universiteit beschermd?

Alle onderzoekers die tewerkgesteld worden op een project dat via LRD loopt, moeten een arbeidsovereenkomst ondertekenen die de volgende clausule bevat: "Tijdens het contract en na de beëindiging er van zal de werknemer geen confidentiële informatie of vindingen van om het even welke aard (onderzoeksprojecten en onderzoeksresultaten, maar ook kennis en expertise) die hem/haar tijdens zijn/haar contract zijn toevertrouwd, doorgeven aan derde partijen noch in zijn/haar voordeel gebruiken, tenzij een geschreven toelating is verleend door de werkgever."

 

Top

7. Wie heeft de volmacht om geheimhoudingsovereenkomsten en materiaaltransferovereenkomsten te ondertekenen?

KU Leuven heeft LRD een volmacht verleend om deze overeenkomsten te ondertekenen. Het behoort echter tot het interne beleid van de universiteit om de overeenkomsten eveneens te laten ondertekenen door de projectleider.

 

Top

8. Rekent LRD altijd BTW aan?

Waneer LRD diensten verleent aan een Belgische rechtspersoon of natuurlijke persoon, zijn deze diensten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. In contracten met rechtspersonen en natuurlijke personen van binnen de Europese Unie (maar buiten België), is er geen BTW van toepassing op voorwaarde dat LRD een geldig BTW nummer en overeenstemmend adres ontvangt van de contracterende partij. Deze diensten worden dan vrijgesteld van BTW. Als LRD niet over deze correcte informatie beschikt, zal er een BTW-tarief van 21% worden aangerekend. Contracten met bedrijven of natuurlijke personen van buiten de Europese Unie zijn vrijgesteld van BTW.

Top